Thông tư 03/2014/TT-BTTTT chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Ngày 11/03/2014, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, có hiệu lực kể tư ngày 28/04/2014. Nội dung thông tư 03/2014/TT-BTTTT như sau:

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Chi tiết vui lòng xem tại đây: TT03/2014-BTTTT

Bài Viết Liên Quan