Thông tư 17/2016/TT – BXD năng lực của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Theo đó thông tư  17/2016/TT – BXD  có hiệu lực từ 01/9/2016 (riêng Khoản 1 Điều 31 của Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2016).

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây:   TT 17/2016/TT – BXD

Bài Viết Liên Quan