Thông tư 08/2018/TT-BXD quy định về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông tư 08/2018/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 05/10/2018 quy định cụ thể yêu cầu về chuyên môn khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Theo đó, Thông tư 08 quy định chuyên môn đào tạo của cá nhân được xác định là phù hợp khi chuyên ngành hoặc nội dung chương trình đào tạo của cá nhân đó phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cụ thể như sau:

Đối với lĩnh vực khảo sát xây dựng:

 • Khảo sát địa hình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: địa chât, trắc địa, bản đô, xây dựng công trình;
 • Khảo sát địa chất công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: địa chât, xây dựng công, trình.

Đối với lĩnh vực hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng:

 • Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, kinh tế đô thị, hạ tầng kỹ thuật hoặc các chuyên ngành có liên quan đến yêu câu của việc lập đồ án quy hoạch xây dựng.

Đối với lĩnh vực hành nghề thiết kế xây dựng công trình:

 • Thiết kế kiến trúc công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kiên trúc;
 • Thiết kế kết cầu công trình dân dụng – công nghiệp: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình mà trong nội dung chương trình đào tạo có môn học về các loại kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp;
 • Thiết kế cơ – điện công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đên thiết kê các hệ thông kỹ thuật điện, cơ khí, thông gió – câp thoát nhiệt;
 • Thiết kế cấp – thoát nước công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến thiết kế cấp – thoát nước;
 • Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Chuyên môn được đảo tạo thuộc chuyên ngành xây dựng côngtrình giao thông;
 • Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình có liên quan đến thiết kế các loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
 • Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến thiết kế các loại công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đối với lĩnh vực hành nghề giám sát thi công xây dựng:

 • Giám sát công tác xây dựng công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng côngtrình, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng khác có liên quan đến xây dựng công trình;
 • Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: điện, cơ khí, thông gió- cấp thoát nhiệt, cấp – thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình.

Đối với lĩnh vực hành nghề định giá xây dựng:

 • Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế kỹ thuật hoặc chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến xây dựng công trình.

Đối với lĩnh vực hành nghề quản lý dự án:

 • Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Các cá nhân có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình, Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất , Chứng chỉ hành nghề giám sát, chứng chỉ hành nghề thiết kế, chứng chỉ hành nghề định giá, chứng chỉ hành nghề quản lý dự án vui lòng liên hệ:

Mọi thông tin  chi tiết anh/ chị xin vui lòng liên hệ:

ĐT, Zalo: 0934 586 963 – 0986 679  105

Email: thom.viendaotao@gmail.com

Skype: thom.viendaotao

Website: daotaocapchungchi.vn

Bài Viết Liên Quan